Subsidietip van de maand: Nieuwe subsidiemogelijkheid buurtinitiatieven

Wil je als buurt aan de slag met kunst en cultuur, natuur en water of je beraden op een nieuwe bestemming voor de kerk om de hoek? Voor die activiteiten stelt de provincie, via het Prins Bernard Cultuurfonds, subsidie ter beschikking. Stichtingen en verenigingen kunnen er als (mede-)organisator een beroep op doen. De mogelijkheden zijn onlangs verruimd.

1. Buurtcultuur

Het moet gaan om een project dat gericht is op het ‘versterken van het culturele vermogen of de culturele redzaamheid van de buurt’, en op ‘verhoging van de sociale weerbaarheid en veerkracht’.
Aanvragen kunnen worden ingediend sinds 1 maart 2017, tot en met 13 december 2020. Per jaar is 300.00 euro beschikbaar.

2. Buurtnatuur en buurtwater

Het gaat hier uitdrukkelijk om het stimuleren van groen in de buurt dat met water te maken heeft, bijvoorbeeld het ‘aanleggen, onderhouden of optimaliseren van watergerelateerd groen’ of het ‘stimuleren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving’.
Aanvragen kunnen tot en met 13 december 2017 worden ingediend. Er is voor deze periode 160.000 euro beschikbaar.

3. Buurtkerken

Deze subsidie is bedoeld voor het ‘aangaan van de dialoog’ over de toekomst van een kerkgebouw in de buurt. Aan dat gesprek moet wel een aantal partners deelnemen: de eigenaar van de kerk, omwonenden, een plaatselijke vereniging en een bedrijf.
Aanvragen kunnen worden ingediend sinds 1 maart tot en met 13 december 2017. Per project is maximaal 1.000 euro beschikbaar (80 procent van de subsidiabele kosten), in totaal is er 28.000 euro beschikbaar voor de regeling.

Denk je voor een van deze regelingen in aanmerking te komen? Ga naar https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noord-brabant en doe een aanvraag.