ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli

Onderstaande publicatie is verzorgd door één van onze MVO partners, Mazars.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De instelling kan alleen een ANBI zijn als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI’s kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven, schenken en energiebelasting. Zo mogen giften aan ANBI’s in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting van degene die die gift doet.
De belastingdienst beoordeeld of sprake is van een ANBI. Wanneer je jouw instelling wilt laten aanwijzen als ANBI, dien je dit voor te leggen aan de belastingdienst.

 

Publicatieplicht

Loopt het boekjaar van jouw ANBI gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet je je financiële gegevens over 2016 dus vóór 1 juli 2017 publiceren. De volgende gegevens dienen in ieder geval gepubliceerd te worden:

Het is dus niet noodzakelijk om de volledige jaarrekening te publiceren. Ook een accountantsverklaring is niet vereist. Je bepaalt in zekere mate zelf welke gegevens je publiceert.

Let op! Voor zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen geldt een uitzondering op de publicatieplicht. Deze hoeven geen balans te publiceren. Wel moeten zij een (verkorte) staat van baten en lasten met een toelichting publiceren en een overzicht van de voorgenomen bestedingen inclusief een toelichting daarop.

 

Meer weten?

Organisaties met een ANBI-status hebben te maken met diverse verplichtingen en uitdagingen. Naast de publicatieplicht is er steeds strengere regelgeving rondom verslaggeving. Ook krijg je te maken met de mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en btw. Het krijgen en behouden van de ANBI-status is een grote uitdaging. Meer weten? Neem dan contact op met Arjen Buit.

 

Bron: MKB Fiscaal – Week 21 / 17 uitgegeven door Mazars accountants en belastingadviseurs.
Deze MKB-FISCAAL is gebaseerd op de wet- en regelgeving op het moment van verschijnen. Aan de inhoud van deze MKB-FISCAAL kunnen geen rechten worden ontleend.