Supportpunt logo
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken

Algemene voorwaarden

Inleiding

1.1. Supportpunt richt zich op de vorming, instandhouding en aanbieding van een structurele facilitaire voorziening voor (kleine) kunst-, cultuur- en welzijnsinstellingen. 

1.2. Supportpunt is een gesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk en biedt haar diensten voor haar doelgroep aan tegen geen of geringe vergoeding. 

1.3. Supportpunt biedt non-profit instellingen ondersteuning en advisering aan op onder meer de volgende gebieden: administratie, communicatie, secretarieel, HRM, projecten, verspreiding promotiemateriaal. Haar diensten/producten bestaan onder andere uit: ondersteuning/uitvoering boekhouding en ontwikkelen/verspreiden van flyers en folders, ontwikkelen, onderhoud en hosting van websites, uitvoeren van een communicatiescan en het opstellen van (communicatie)adviezen en –plannen. 

Algemeen

2.1. De volgende in cursieve letters geschreven begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:

  1. AV: de onderhavige algemene voorwaarden van Supportpunt, versie 1 januari 2012
  2. Supportpunt: de stichting Stichting Supportpunt, statutair gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17122715.
  3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Supportpunt opdracht geeft.
  4. Opdrachtnemer: Supportpunt.
  5. Opdracht of Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich tegenover Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2.2. Niet alleen Opdrachtnemer, maar ook haar bestuurders, alsmede alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige Opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op de AV een beroep doen. Deze personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

3. Toepasselijkheid AV

3.1. De AV zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer, alle met Opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover de offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen betrekking hebben op of verband houden met door Supportpunt te verrichten werkzaamheden c.q. te verlenen diensten en te leveren producten, zoals in artikel 1.3 bedoeld.

3.2. Voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen de offerte of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer enerzijds en de AV anderzijds, geldt het gestelde in de offerte dan wel opdrachtbevestiging.

3.3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment in zijn geheel of gedeeltelijk nietig zijn of in rechte vernietigd mochten worden, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog volledig van kracht blijven. Alsdan zullen partijen over de bepalingen welke nietig zijn of in rechte vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder de voorwaarde, dat zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst wordt gevormd door de AV samen met de door Opdrachtnemer opgestelde opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging wordt per gewone post of per e-mail verzonden. Akkoordverklaring met de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever kan geschieden door een daarop geplaatste handtekening. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen.

5.2. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging en de AV worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtnemer is niet gebonden aan door Opdrachtgever op de opdrachtbevestiging aangebrachte aanvullingen en/of wijzigingen.

5.3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 kan voor het begrip “opdrachtbevestiging” tevens “offerte” worden gelezen.

5.4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie betreffende de Opdracht, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

5.5. Iedere Opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

6. Uitvoering/wijziging van de Opdracht; contractduur; uitvoerings-termijn

6.1. De Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de hem verleende Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

6.2. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Anderen dan Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

6.3. Opdrachtnemer is bevoegd om voor de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van diensten van derden indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of wenselijk maakt. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer volmacht om, indien Opdrachtnemer dit wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen.
Bij het inschakelen van de derden treedt Opdrachtnemer op als gemachtigde van Opdrachtgever. De volmacht omvat mede het namens Opdrachtgever aanvaarden van algemene voorwaarden van derden.

6.4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en documenten die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

6.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van

6.7. Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.8. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is en blijft van Opdrachtnemer.

6.9. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.10. Indien van een dergelijke aanpassing/wijziging als bedoeld in het vorige lid sprake is, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen evenals van de mogelijke financiële en/of kwalitatieve consequenties. Indien zulks de Opdrachtnemer te verwijten valt, worden geen meerkosten in rekening gebracht.

6.11. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.12. Is binnen een looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Geheimhouding

7.1. Tenzij enig wettelijk voorschrift haar verplicht vertrouwelijke informatie openbaar te maken, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Opdrachtnemer behoudt zich tot het moment van volledige betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht verschuldigd is alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Door algehele betaling verkrijgt Opdrachtgever bedoelde intellectuele eigendomsrechten.

9. Honorarium

9.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt het honorarium voor de werkzaamheden bepaald op basis van de bestede tijd en het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Het uurtarief wordt vermeld in de opdrachtbevestiging of offerte. Opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van dit honorarium.

10. Facturering en betaling

10.1. Naast het honorarium zijn door Opdrachtgever verschuldigd de (on)kosten, zoals bureaukosten en een kilometervergoeding alsook de kosten van derden die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht zijn ingeschakeld. De door Opdrachtgever ingeschakelde derden zullen in principe rechtstreeks aan Opdrachtgever factureren, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

10.2. Opdrachtnemer factureert haar werkzaamheden en onkosten maandelijks achteraf, alsmede bij het einde van de Opdracht, tenzij in de Opdracht anders wordt bepaald.

10.3. Alle factuurbedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.4. In alle gevallen is de betalingstermijn dertig dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen deze betalingstermijn. Betaling dient plaats te vinden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

10.5. De betalingstermijn zoals bedoeld in lid 4 is een fatale termijn, zodat Opdrachtgever in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijke (handels)rente verschuldigd en is Opdrachtnemer bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen.

10.6. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 300 euro, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. 

10.7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Opdrachtnemer haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten of definitief beëindigen.

10.8. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar.

10.9. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. 

10.10. Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over en weer te verrekenen.

11. Klachten

11.1. Opdrachtgever dient klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag binnen een redelijke termijn schriftelijk kenbaar te maken.

11.2. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de klacht geen betrekking heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Gegeven het feit dat Opdrachtnemer haar diensten aanbiedt tegen en verricht voor geen of geringe vergoedingen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Opdracht. Voor het geval geoordeeld wordt dat in de gegeven omstandigheden deze exoneratie geen gelding heeft omdat deze onredelijk is, zal het navolgende gelden.

12.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3. Indien Opdrachtnemer onverhoopt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal twee maal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de grootte van het honorariumbedrag. Bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid nog verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bij de levering van zaken, zal opdrachtnemer te harer keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.

12.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die Opdrachtnemer heeft ingeschakeld. Voor zover Opdrachtnemer jegens een derde aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de Opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal Opdrachtnemer al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de Opdrachtgever.

12.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen van Opdrachtnemer als in dit artikel bepaald, gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.

13. Vrijwaring

13.1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen.

14. Diversen

14.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen te allen tijde – dus ook tussentijds – de Opdracht schriftelijk opzeggen. Opdrachtgever is dan gehouden aan Opdrachtnemer de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten.

14.2. Het risico van verlies/beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze feitelijk/juridisch worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

14.3. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

14.4. Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

14.5. De bepalingen van de Overeenkomst (en dus ook van de AV), waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

14.6. Opdrachtnemer kan deze voorwaarden op ieder moment wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14.7. De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

14.8. De Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd om van alle uit de Overeenkomst gerezen en te rijzen geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.