Update coronamaatregelen

De komende maanden zullen we je via dit artikel op de hoogte brengen van de belangrijkste (overheids)maatregelen die getroffen worden als gevolg van het coronavirus en betrekking hebben op stichtingen en verenigingen.


Bundeling van coronamaatregelen in Eindhoven

Op de website van de gemeente Eindhoven vind je een actueel overzicht van alle maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid, de EU en door de gemeente Eindhoven zelf. Dit actuele overzicht vind je hier.

Een actueel overzicht met alle beschikbare regelingen voor de sportsector vind je op de website van Eindhoven Sport.


Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Verhuur je een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heb je deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door jouw kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen is mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2020 via de website van de Rijksoverheid.


Extra steun voor sportverenigingen met eigen accommodatie

De overheid komt met 25 miljoen euro extra steun voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs vielen buiten de boot bij het eerdere steunpakket dat vooral was bedoeld om de huur kwijt te schelden als reactie op de financiële problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Huisvesting is voor veel sportverenigingen de grootste kostenpost.

Om grote sportverenigingen met een eigen accommodatie tegemoet te komen, hebben de KNVB, NOC*NSF en VVD-Kamerlid Rudmer Heerema bij de politiek om aandacht gevraagd voor dit probleem. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden, maar tegelijkertijd maken zij ook kosten voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Door de sterk teruggelopen inkomsten staat veel clubs het water aan de lippen.

In de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om – bovenop het eerdere steunpakket van 120 miljoen euro – nog eens 25 miljoen euro extra beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Nadere info hierover volgt nog.

Bron: KNVB en Rudmer Heerema


Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) voor niet-commerciële amateursportorganisaties

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Als amateursportorganisatie kom je in aanmerking voor deze regeling als je kunt aantonen dat je in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet hebt verloren. Ook mag je, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.


De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 3500. Een aanvraag voor de tegemoetkoming kun je indienen van 22 september t/m 11 oktober 2020 via de Dienst Uitvoering Subsidies voor instellingen (DUS-I). Uiterlijk 1 december 2020 wordt vervolgens beslist op de aanvraag.


Lees meer


Huurkwijtschelding gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente Eindhoven heeft besloten om de seizoenshuur voor gemeentelijke sportaccommodaties kwijt te schelden voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020 voor vier categorieën van huurders:

Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat je de tegemoetkoming aanvraagt. Je kunt dus tot 14 oktober (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden en vervolgens de tegemoetkoming aanvragen.

Lees meer


Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Via de Rijksfondsen en Cultuur+Ondernemen stelt het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Dit gebeurt in de vorm van leenfaciliteiten. Als jouw culturele instelling van vitaal belang is voor de sector (bv gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters) kun je gebruik maken van deze regeling.

Op deze manier wil het kabinet deze instellingen door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen helpen en in staat stellen te investeren in het komende culturele seizoen.

Lees meer…


Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Naast de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk je als bestuur van een vereniging kunt bepalen om een algemene vergadering te houden via een live stream (audio of video).

Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kun je als bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. 

Deze spoedwet vervalt op 1 oktober 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt organisaties (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor organisaties die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Je kunt tot uiterlijk 30 oktober 2020 de TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kijk hier of jouw organisatie in aanmerking komt.


TVL na 1 oktober 2020

Organisaties in de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.

De TVL wordt op 1 oktober op 4 punten aangepast:

Lees meer


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 2.0)

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor organisaties die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. De aanvraagperiode voor NOW 2.0 is inmiddels gesloten.

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Doe je voor het eerst een NOW-aanvraag? Dan kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. (Bron: www.kvk.nl)

Een duidelijke uitleg over deze NOW 2.0 kun je vinden op de website van de Kamer van Koophandel.


NOW 3: Veranderingen per 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden.

Bron: Rijksoverheid


Verder informatie vindt je op:


Vragen?

Heb je hulp nodig of heb je vragen naar aanleiding van deze maatregelen? Bel naar 040 – 202 73 90 of stuur een mail naar info@supportpunt.nl.